รักศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
                                                            กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง walkway ฯลฯ
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการฯลฯ
  ใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  ประวัติโรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  พันธกิจ วิสัยทัศน์
  เกียรติประวัติ
  เพลงประจำโรงเรียน
  โครงสร้างบริหารงาน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  แผนผังโรงเรียน
  งานบริหารวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป
  งานบริหารงบประมาณ
  งานกิจการนักเรียน
 

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ&เทคโนโลยี
  แนะเเนว
  ห้องสมุด
   
   
   
   
 

โรงเรียนได้พานักเรียนเข้าฝึกอบรม วิชาช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ระยะสั้น โดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร