รักศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
                                                            กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรื่อง กระกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง walkway ฯลฯ

  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง walkway ฯลฯ
  ใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  ประวัติโรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  พันธกิจ วิสัยทัศน์
  เกียรติประวัติ
  เพลงประจำโรงเรียน
  โครงสร้างบริหารงาน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  แผนผังโรงเรียน
  งานบริหารวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป
  งานบริหารงบประมาณ
  งานกิจการนักเรียน
 

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ&เทคโนโลยี
  แนะเเนว
  ห้องสมุด
   
   
   
   
 

โรงเรียนได้พานักเรียนเข้าฝึกอบรม วิชาช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ระยะสั้น โดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร