ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 62 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร กลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจนักเรียน
12 พ.ค. 62 ถึง 13 พ.ค. 62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร งานรับนักเรียน
09 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 กิจกรรมการอบรมสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
งานส่งเสริมประชาธิปไตย