ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  ตั้งอยู่ที่ 188 หมู่ 7 บ้านหินลับ ถนนเพชรเกษม (ติดถนนเพชรเกษมตอนบนท่าแซะ – บางสะพาน) ตรงกิโลเมตรที่ 459 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 318 ไร่ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงโปรดฯ เกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2533 เพื่อรองรับบุตรหลานของผู้ประสบวาตภัย “ ไต้ฝุ่นเกย์ ” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง มาเข้าเรียนแบบกินอยู่ประจำในโรงเรียน โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียนและอื่น ๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในปีแรกมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนทุกชั้นรวม 115  คน 
                    ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งโรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้นักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และโรงเรียนมัธยมศึกษาวัชเรศร ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม  2534  เป็นต้นมา
                    การก่อสร้าง กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างและจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2533  โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารต่างๆ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2534
                   ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2534  ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการ สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน และพสกนิกรโดยทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง
                    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ ในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ และเปิดโอกาสให้บริการรับนักเรียนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้ง ๑๐  ประเภทเข้าเรียน อันได้แก่
  1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ถูกบังคับให้ทำงานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
  2. เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็นหลักแหล่งแน่นอน ดำรงชีวิตอย่างไร้ทิศทาง ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม
  3. เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจหรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศหรือถูกชักจูงให้ตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
  4. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงเด็กที่บิดา มารดาปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลำพัง หรืออยู่กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยกมีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมากจากสาเหตุอื่น
  5. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทำร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว
  6. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจน ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานชีวิต อยู่อย่างยากลำบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัดหรือบุตรของกรรมกรก่อสร้าง  หรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและบริการอื่น ๆ
  7. เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจากประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอยู่อยู่อย่างยากลำบากและมีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยเป็นสาเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือบริการอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย
  8. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือสารเสพติดให้โทษ หรือเด็กเสี่ยงต่อการถูกชักนำให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพล หรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม
  9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือบิดา มารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกสังคมรังเกียจ เป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้
  10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทำผิด และถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย และการทอดทิ้งทารก  เป็นต้น
               ปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียน จำนวน 468 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) มีข้าราชการครูจำนวน 27 คน  พนักงานราชการ จำนวน  13 คน และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 18 คน   ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายรังสิวุฒิ  หมุดยะฝา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน