พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน โดยมีหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาชีพเพิ่มเติมสอดคล้องกับความสามารถนักเรียน
 2. เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
 3. พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
 4. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนด้อยโอกาส  10  ประเภท  จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรอบด้านสอดรับกับศตวรรษที่ 21
 6. จัดหา ผลิต พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
 7. มีการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดแบบ (STEM) และการปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 8. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 9. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น มีทักษะทางการเรียนในศตวรรษที่ 21
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รอบด้านและทันสมัย
 4. หลักสูตรเหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียน มีความหลากหลายสอดคล้องกับบริบทชุมช
 5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง
 6. การวัดประเมินผลหลากหลาย และสอดคล้องกับหลักสูตร
 7. สร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง โดยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ