เพลงโรงเรียน
เพลงก้องหล้าราชประชา
https://drive.google.com/file/d/1VI6vzqkk8AIN9uJKonfCBsdQLhMpQHTO/view?usp=sharing
เพลงมาร์ชราชประชานุเคราะห์ ๒๐
https://drive.google.com/file/d/11NCyMOZga-ShoQnX62FPqnmZbp-ckAuv/view?usp=sharing
เพลงคำพ่อสอน
https://drive.google.com/file/d/17Nc20kcw6zmIK6MINk_ohgL4nd2s-aaU/view?usp=sharing