อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

“เก่งการงาน มารยาทดี มีวินัย”

               
ความหมายของเก่งการงาน
            คำว่า “เก่งการงาน” หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่รักงาน ขยันทำงาน และรู้วิธีทำงาน มีความขยันหมั่นเพียร มานะ อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
 
ความหมายของมารยาทดี
            คำว่า “มารยาทดี” หมายถึง กิริยาและวาจาสุภาพ เรียบร้อย รู้จักทำงานให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคลที่เราสมาคมด้วย พร้อมทั้งมีกิริยา ท่าทางที่ละมุนละม่อม อ่อนโยนให้เหมาะสมกับบุคคล พูดจาด้วยวาจาอ่อนหวาน สุภาพ เรียบร้อย พูดแต่สิ่งที่น่าฟัง และรู้จักใช้คำพูดให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ
 
ความหมายของมีวินัย
            คำว่า “มีวินัย” หมายถึง นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนเองมุ่งหวัง เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงของโรงเรียน โดยเกิดจากความสำนึกขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้ามาเป็นอุปสรรค ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้