เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน

“กิจกรรมเด่น  เน้นอาชีพ” 

 
ความหมายของกิจกรรมเด่น
                คำว่า “กิจกรรมเด่น” หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันจัดขึ้น ตลอดจนการแสดงออกในด้านต่างๆ ของนักเรียนมีความโดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น
 
ความหมายของเน้นอาชีพ
                คำว่า “เน้นอาชีพ” หมายถึง โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้หารายได้ระหว่างเรียน เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูกผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงปลา แล้วทำผลผลิตที่ได้นำมาจำหน่ายให้กับโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันหรือจำหน่ายให้กับผู้ปกครอง  ซึ่งมีการอบรมปลูกฝัง  และสอดแทรกใน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรและศักยภาพ