คณะผู้บริหาร

นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชรี ไพรพา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวจันจิรา รัตนมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายทรรศน์เทพ ทองเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธีรนัย แซ่โหงว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล