คณะผู้บริหาร

นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายกันยกร อุมา
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวัชรี ไพรพา
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน