คณะผู้บริหาร

นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชรี ไพรพา
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน