ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไชโย มีเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร อินทนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ ผกามาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ จากถิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุวรรณเอกฉัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศร นุชถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตรา เจือสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายปรมินทร์ ดรหลาบคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564-2565
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน