คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรมินทร์ ดรหลาบคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนรีรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวัชรี ไพรพา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นายทรรศน์เทพ ทองเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทร์จิรา รัตนมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพรรณ์ษา นิจฉลาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล