กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา รัตนสุภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนภาภรณ์ รักวิวัฒน์

นางสาวศรัญญา เทียมเพ็ชร

นายบุญสม วุ่นบุญชู