กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศรัญญา เทียมเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรุจิรา ศรีพิเชียร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววาสนา บรรจงมณีวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายบุญสม วุ่นบุญชู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพัชรภรณ์ สุมงคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1