กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา หนูคง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกันยกร อุมา

นางสาวนภาภรณ์ รักวิวัฒน์

นางสาวศรัญญา เทียมเพ็ชร

นายบุญสม วุ่นบุญชู

นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์

นางสาวปิยะธิดา วิเศษเนตร