กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชุติมา หิ้นนุกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญาณัฐ สีเตา

นายนพวิชน์ โกศลสมบูรณ์

นางสาวธัญญาภรณ์ เกิดคูหา

นางสาวปัทมา ยังธิคุณ