กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัชยา สุขประกำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกัญญาณัฐ สีเตา

นายนพวิชน์ โกศลสมบูรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปัทมา ยังธิคุณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2