กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชยา สุขประกำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญาณัฐ สีเตา

นางสาวชุติมา หิ้นนุกูล

นายนพวิชน์ โกศลสมบูรณ์

นางสาวธัญญาภรณ์ เกิดคูหา

นางสาวปัทมา ยังธิคุณ