กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณ์ษา นิจฉลาด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี

นางสาวจันจิรา รัตนมณี