กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภานุพงษ์ สุภาวอ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายคณิต จันทสโร

นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี

นางสาวจันจิรา รัตนมณี

นางสาวพรรณ์ษา นิจฉลาด