กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์จิรา รัตนมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธีรนัย แซ่โหงว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายปฐมพงศ์ สุขสบาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุกัญญา จัตุรงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรรณ์ษา นิจฉลาด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเบ็ญจพร ช่วยศรีนวล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนันทพร พะวงค์คำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2