กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์แรม โพธิ์คีรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาสนา ดาวเรือง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจิรายุ ตันสกุล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวตะวันดาว สุวรรณเลิศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3