กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรพรรณ วรรณสิงห์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์แรม โพธิ์คีรี

นายเกรียงไกร เหมือนเพชร

นางสาววาสนา ดาวเรือง

นางคนิตตา จารีมุข