กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววิภาวรรณ สุปัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า