กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววิภาวรรณ สุปัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1