ลูกจ้างประจำ

นายอารักษ์ รองมาลี

นายสมชาย เส้งหวาน

นางบานเย็น เพชรหญีต