ลูกจ้างชั่วคราว

นายรักษ์พล ชนะแดง

นายสุทธิพงษ์ ดำคำ

นายฉลอง รักใหม่

นายธีรเดช อวยชัย

นางสาวพุทธชาติ พลพุทธ

นางสาวชนาภรณ์ เพชรตะกั่ว

นางจีรพร จันทร์คง

นางสาวนฤมล อินทะโก

นางถนอมศรี ชนะแดง