กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวัชรี ไพรพา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายภูษิต แก้วกาญจน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกนกวรรณ อยู่พิทักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายกฤตชยาธร วงศ์อินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายศรายุทธ อินทสูตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6