กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภลักษณ์ ชานาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี ไพรพา

นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ

นายวรวุธ สผิล