กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนัส แก่นนอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมศรี จันแดง

นายทรรศน์เทพ ทองเกษม

นายธีรนัย แซ่โหงว

นายปฐมพงศ์ สุขสบาย

นางสาวอุทุมพร เฉิดฉาย

นายศรายุทธ รัตนมณี

นางสาวสุกัญญา จัตุรงค์

นางวัชนีกร ศรีสุวรรณ์

นางสาวปานทิพย์ พุ่มพะเนิน