กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวัชณีกร ศรีสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายทรรศน์เทพ ทองเกษม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอุทุมพร เฉิดฉาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชุติมา หิ้นนุกูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายศรายุทธ รัตนมณี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมศักดิ์ ทองพริก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางเสาวรัตน์ ปานอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวธัญญาภรณ์ เกิดคูหา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายศุภณัฐ ผลพฤกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2