กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทรรศน์เทพ ทองเกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีรนัย แซ่โหงว

นายปฐมพงศ์ สุขสบาย

นางสาวอุทุมพร เฉิดฉาย

นายศรายุทธ รัตนมณี

นางสาวสุกัญญา จัตุรงค์

นางวัชนีกร ศรีสุวรรณ์

นางสาวปานทิพย์ พุ่มพะเนิน