กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณี มณีโชติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศุภชัย สมฤทธิ์

นางสาวตรีทิพย์ สมจิตร