กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศุภชัย สมฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวสิษฐ์พล บุตรเพ็ง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจุฑามาศ ฉิมมณี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2